Aurora Adventure Rubikon R-440 - Military

POA 4.40 Metres 2020

Aurora Adventure Rubikon R 470

POA 4.70 Metres 2020

Aurora Adventure Rubikon R-495

POA 4.95 Metres 2020